logotip

OSNOVNA ŠOLA VODMAT

Katalog informacij javnega značaja

logotip1  

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: 

Osnovna šola Vodmat, Potrčeva 1, 1000 Ljubljana;

Odgovorna uradna oseba: 

Mateja Petrič, ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 

18. 10. 2006

Datum zadnje spremembe: 

1. 12. 2018

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Splošni podatki o zavodu

Šifra dejavnosti:

85.200

Davčna številka:

SI43102913

Matična številka:

5083478000

Številka računa:

01261 - 6030661497

Internet:

http://www.osvodmat.si

 

01 520 38 50 – tajništvo - Tadej Tomc

01 520 38 58 – tajništvo - faks

01 520 38 52 – ravnateljica Mateja Petrič

01 520 38 60 – pomočnica ravnateljice Nataša Sadar Šoba

01 520 38 57 – računovodstvo – Tanja Ploj, Marija Kožuh

01 520 38 73 – svetovalna delavka Mojca Kucler

01 520 38 68 – svetovalna delavka Sanja Zgonc

01 520 38 63 – knjižničarka Mateja Sitar Zevnik

 

2.2. Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:

- vzgoja in izobraževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja,

- zagotavljanje malice in kosila učencem in zaposlenim na OŠ Vodmat

 

2.3. Organigram zavoda

                        

                                           

2.4. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba:

Mateja Petrič, ravnateljica; telefon: 01 520 38 52

 

2.5. Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

2.5.1. Notranji pravni akti

  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vodmat in spremembe

  Pravilnik oddaji javnih naročil male vrednosti

  Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

  Pravila zavoda

  Pravila o hišnem redu

  Požarni red

  Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu

  Pravilnik o računovodstvu

  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

  Pravilnik o rednem letnem popisu

  Sklep o obliki in vsebini pečatov

 

2.5.2.      Državni predpisi

SPLOŠNO  PODROČJE

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o računovodstvu

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačilne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o posodabljanju vzgojno izobraževalnega dela

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

 

OSNOVNOŠOLSKO  IZOBRAŽEVANJE

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v OŠ

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9 – letni osnovni šoli

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

Odredba o vzgojno izobraževalnem programu osnovna šola

Odredba o postopnem uvajanju programa 9 – letne osnovne šole

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

Državni register predpisov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: http://www.mss.gov.si/

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2

Državni zbor: http://www.dz-rs.si/

 

Druge povezave na državne registre:

Mestna občina Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/

EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm

Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si/

Državni izpitni center: http://www.ric.si/

 

2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  Letni delovni načrt

  Letno poročilo o delu

  Poslovno poročilo

 

2.7. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Imenovanje ravnatelja

Sprejem LDN in realizacija

Izrekanje vzgojnih opominov  

 

2.8. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:

Seznam zaposlenih

Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto

Seznam učencev s posebnimi potrebami

    Seznam nadarjenih učencev

 

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

  Šolski koledar za tekoče šolsko leto.

  Urniki za tekoče šolsko leto.

  Publikacija za tekoče šolsko leto.

 

 

3. Način dostopa do informacij javnega značaja

  Preko šolske spletne strani.

  Na tajništvu šole po predhodnem telefonskem dogovoru (v fizični obliki).

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  Urniki

  Seznam učbenikov